Monday, October 22, 2018
 
 
 
Home About Us Thai Trademark Our Clients Knowledges News/Events Contact Us
Back
           บริษัท ซี.เค.เอ.การบัญชีและกฎหมาย จำกัด(C.K.A. Accounting and Law Co.,Ltd.) เป็นองค์กรที่มีความมั่นคง มีบุคลากร ที่เปี่ยมด้วยความรู้ความสามารถในการให้บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบครบวงจร ด้วยระบบการทำงานที่รวดเร็ว ถูกต้องและเป็นมาตรฐาน ดำเนินงานตามกฎระเบียบข้อกฎหมายและรักษาความลับของลูกค้า บริการท่านด้วยอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผล ทำให้ CKAเป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ บริษัท ห้างหุ้นส่วน กิจการ ร้านค้าและหน่วยงานราชการ และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มากกว่า 2,000 เครื่องหมาย ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา
ราคาค่าบริการของ  CKA  Thai  Trademark
            
ค่าบริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายละ 6,090 บาทดำเนินการ
ตั้งแต่ต้นจนจบรวมค่าตรวจเครื่องหมายการค้า  ค่าธรรมเนียม  และค่าใช้จ่ายทุกอย่าง
 
  • ค่าตรวจสอบเครื่องหมายละ               2,000  บาท
  • ค่าบริการต่ออายุเครื่องหมายละ         5,490  บาท
  • ค่าบริการโอนเครื่องหมายละ              6,990  บาท
  ค่าบริการสำหรับคำปรึกษา การอุทธรณ์ คัดค้าน แสดงปฏิเสธ สัญญาอนุญาตให้ใช้ 
  หรืออื่น ๆ คิดค่าบริการแล้วแต่กรณี
 


ค่าธรรมเนียม
 
กำหนดค่าธรรมเนียมเครื่องหมายการค้า
บาท
- คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายร่วมสินค้าหรือบริการ
1,000
- แม่พิมพ์รูปเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการ เครื่องหมาย รับรองหรือเครื่องหมายร่วมที่มีด้านกว้างหรือด้านยาวเกิน5 เซนติเมตร ให้คิดเฉพาะ ส่วนที่เกินเซนติเมตรละ 100 บาทเศษของเซนติเมตรให้คิดเป็นหนึ่งเซนติเมตร
-
- คำคัดค้านการขอจดทะเบียนให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความ ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔
2,000
- คำขอโอนสิทธิในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วม
2,000
- การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วม สินค้าหรือบริการ
400
- ใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน
200
- คำขอจดทะเบียนการโอนหรือรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายร่วม
2,000
- คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการเครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วม สินค้าหรือบริการ
200
- คำขอต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการเครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วม สินค้าหรือบริการ
2,000
- คำร้องขอต่อคณะกรรมการให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการเครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วม สินค้าหรือบริการ
1,000
- คำขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบริการ
1,000
- การจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบริการ
1,000
- คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการการจดทะเบียนการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบริการ
200
- คำขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนการจดทะเบียนการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบริการ
200
- คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขอจดทะเบียนให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความ ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ คำขอจดทะเบียนการโอนหรือรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายร่วม หรือคำขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบริการ
400
- คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรอง
(ก) ก่อนการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรอง

(ข) หลังการจดทะเบียน เครื่องหมายรับรอง
 
200

400
- อุทธรณ์
(ก) อุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๗ หรือคำวินิจฉัยของนายทะเบียน ตามมาตรา ๓๗

(ข) อุทธรณ์ตามมาตราอื่น
 
4,000

2,000
- การขอตรวจดูทะเบียน เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วม หรือสารบบเครื่องหมายดังกล่าว เศษของชั่วโมงให้คิดเป็นหนึ่งชั่วโมง
200
- การขอสำเนาทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการเครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วม เป็นชุดพร้อมคำรับรอง
400
- การขอคัดสำเนาเอกสารหน้าละ
20
- การขอให้รับรองสำเนาเอกสารเรื่องเดียวกัน
(ก) เอกสารไม่เกิน ๑๐ หน้า ฉบับละ

(ข) เอกสารเกิน ๑๐ หน้า ฉบับละ
 
20

800
- การขอคำรับรองจากนายทะเบียนเกี่ยวกับรายการการจดทะเบียน
100
- คำขออื่น ๆ
200
 
 
ที่มา : http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=20&id=132&Itemid=579

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ถาม-ตอบ ทุกปัญหาด้านจดทะเบียนธุรกิจ / ขอใบอนุญาตทำงาน / ต่อวีซ่า

สนทนาสดผ่านทาง    LINE    และ FACEBOOK CKA  ได้แล้ววันนี้

ท่านสามารถรับรู้ข่าวสาร การupdate ส่วนลดบริการด้านต่างๆ

พร้อมโปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมาย
    
 
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-444-1536 www.cka.co.th
JDP Audit | CKA Work Permit / VISA