Sunday, May 16, 2021
 
 
 
Home About Us Thai Trademark Our Clients Knowledges News/Events Contact Us
" />
Back

ประโยชน์ของเครื่องหมายการค้า

 
เครื่องหมายการค้ามีประโยชน์ ดังนี้ คือ
        1) เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถใช้เครื่องหมายการค้าการที่จะทําให้
ผู้บริโภคสามารถจดจํา หรือเรียกขานสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นซึ่งจะทําให้
เทคนิคการตราสินค้า ออกแบบตราสินค้าและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หน้า 4 จาก 20
สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 โดย ศิริพรณ์ ปีเตอร์ผู้บริโภคสามารถแยกแยะเพื่อเลือกซื้อสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าน้นได้และไม่สับสน
กับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าอื่น ๆ
        2) เจ้าของเครื่องหมายที่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วจะเป็นผ้ทู ี่
มีสิทธิแต่เพียงผ้เดู ียวที่จะใช้เครื่องหมายการค้าและกรณีที่ผ้อู ื่นละเมิดสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า
เจ้าของมีสิทธิที่จะฟ้องร้องและเรียกค่าเสียหายได้และในกรณีที่มีผู้อื่นนําเอาเครื่องหมายการค้า
ของเจ้าของไปจดทะเบียน เจ้าของเครื่องหมายการค้าอาจฟ้องเพิกถอนการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้านั้นได้
        3)เครื่องหมายการค้าจะช่วยผ้บรู ิโภคให้สามารถแยกแยะความแตกต่างของ
สินค้าได้โดยการส่งเกตสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าน้นจากสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าอื่นและ
เครื่องหมายการค้าจะทําให้ผ้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพตามต้องการได้รวมทั้งทำ
ให้ผู้บริโภคทราบถึงเจ้าของเครื่องหมายการค้าด้วย (กรมทรัพย์สินทางปัญญา, ม.ป.ป. : 11)
JDP Audit | CKA Work Permit / VISA