Wednesday, June 23, 2021
 
 
 
Home About Us Thai Trademark Our Clients Knowledges News/Events Contact Us
" />

 

 

การขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา การเปลี่ยนประเภทวีซ่า

 

1.) เพื่อทำงานในบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด(รหัสB)

2.) เพื่อใช้ชีวิตบั้นปลาย อายุ 50 ปี(รหัส O)

3.) เพื่อการลงทุนไม่ต่ำกว่า 10ล้านบาท รหัส B

4.) เพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในครอบครัวของคนต่างด้าวซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในบริษัท หรือ หจก. รหัส O

5.) เพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในครอบครัวของคนต่างด้าวซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นครู/อาจารย์ในราชอาณาจักร รหัส O

6.) เพื่อศึกษา รหัส ED

7.) เพื่อดูแลบุตรซึ่งกำลังศึกษาในประเทศไทย (รหัส O)

8.) เพื่อให้หรือรับความอุปการะจากบุคคลสัญชาติไทยหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร(รหัส O)

9.) เพื่อเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา (รหัส O)

10.) เพื่อศึกษาธรรมะ และปฏิบัติธรรม (รหัส R)

11.) เพื่อทำงานในมูลนิธิ (รหัส O)

 

 

1.) เอกสารประกอบการยื่นขอรับหรือการขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเพื่อทำงานในบริษัท, หจก. รหัส B

(อนุญาตไม่เกิน 90 วัน โดยต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 15 วัน ถ้าอยู่เกินไม่สามารถยื่นคำร้องได้)

1. แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา

2. สำเนาหนังสือเดินทาง3. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซ.ม. หรือขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป 

4. ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท

5. หนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็นการจ้างงานคนต่างด้าว และขอความร่วมมือในการขอรับ หรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา6. หนังสือรับรองการจ้าง (ตามแบบของกรมการจัดหางาน)

7. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

8. สำเนาใบสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคล9. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ภพ.01 + หนังสือบริคณห์สนธิการเพิ่มทุน)10. สำเนางบดุลบัญชีกำไรขาดทุนปีล่าสุด รับรองจากกระทรวงพาณิชย์ หรือกรมสรรพากร 

11. สำเนารายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) 

12. สำเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการผ่านงานของคนต่างด้าว

13. สำเนารายการภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดาของพนักงานคนไทย (ภ.ง.ด.1)
14. หนังสือขอความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, การนิคมอุตสาหกรรมหรือการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (กรณีได้รับการส่งเสริม BOI)
15. แสดงรูปภาพของบริษัทถ่ายให้เห็นอาคาร ป้ายชื่อบริษัท สภาพการทำงานที่มีพนักงานกำลังปฏิบัติงาน, 

โต๊ะทำงานภายในบริษัท หรือ อาคาร หรือโกดัง ซึ่งแสดงให้เห็นลักษณะงาน 6 – 7 ภาพ 

16. หากใน ภ.ง.ด.50 (หน้า 5 บรรทัดที่3 ) ไม่มีค่าน้ำ ค่าไฟ ให้แสดงสัญญาเช่า บิลน้ำมัน ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ 

17. แผนที่บริษัท

 

2.) เอกสารการยื่นขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเป็นผู้สูงอายุ เพื่อใช้ชีวิตบั้นปลาย อายุ 50 ปี (รหัส O)

 (อนุญาตไม่เกิน 90 วัน โดยต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 15 วัน ถ้าอยู่เกินไม่สามารถยื่นคำร้องได้)

1. แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา 

2. สำเนาหนังสือเดินทาง3. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซ.ม. หรือขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป 

4. ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท 

5.       

          5.1.หนังสือรับรองยอดเงินฝากจากธนาคารในประเทศไทย       

          5.2.สำเนาบัญชีเงินฝากประจำ หรือ ออมทรัพย์ไม่น้อยกว่า 800,000 บาท (หน้าที่ระบุชื่อและจำนวนเงิน พร้อมแสดงสมุดธนาคารฉบับจริง)       

          5.3. หลักฐานการโอนเงินเข้ามาจากต่างประเทศ    หรือ 

6. หนังสือรับรองจากสถานทูต หรือสถานกงสุล เพื่อแสดงว่าเป็นผู้มีบำนาญไม่น้อยกว่าเดือนละ  65,000 บาท หรือ  

7. หลักฐานเงินฝาก ตามข้อ 5 และหลักฐานเงินได้ ตามข้อ 6 (จำนวน 1ปี) รวมกันได้ไม่น้อยกว่า  800,000 บาท

 

3.) เอกสารประกอบการยื่นขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา เพื่อการลงทุนไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รหัส B

(ต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 15 วัน อนุญาตไม่เกิน 90 วัน)

1. แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา

2. สำเนาหนังสือเดินทาง
3. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซ.ม. หรือขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4. ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
5. หลักฐานการโอนเงินเข้าสู่ประเทศไทยไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท
6. มีหลักฐานการลงทุนโดยการซื้อ หรือเช่า (ระยะเวลาไม่น้อยกว่า3 ปี) ห้องชุดในอาคารชุดในอาคารชุดจากหน่วยงานหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในราคาซื้อหรือเช่าไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท หรือ
7. มีหลักฐานการลงทุนโดยการฝากเงินประจำกับธนาคารที่จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเป็นคนสัญชาติไทยเกินกว่าร้อยละ 50 ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท หรือ
8. มีหลักฐานการลงทุนโดยการซื้อพันธบัตรของทางราชการหรือของรัฐวิสาหกิจไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท หรือ
9. มีหลักฐานการลงทุนรวมกันตาม (6),(7) หรือ (8) ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท

 

 

4.) เอกสารประกอบการยื่นขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในครอบครัวของคนต่างด้าว ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในบริษัท หรือ หจก. รหัส O

(อนุญาตไม่เกิน 90 วัน โดยต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 15 วัน ถ้าอยู่เกินไม่สามารถยื่นคำร้องได้)

1. แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
2. สำเนาหนังสือเดินทาง

3. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซ.ม. หรือขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4. ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
5. สำเนาหนังสือเดินทาง และสำเนาใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวที่ผู้ยื่นคำขอต้องการมาพำนักอยู่ด้วย
6. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์
7. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
8. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
9. สำเนาหลักฐานการเป็นบิดา มารดา บุตร ใบสำคัญการสมรส หรือสูติบัตร

10. สำเนารายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของพนักงานคนไทย (ภ.ง.ด.1)  ย้อนหลัง 3 เดือน

11. สำเนารายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคนต่างด้าว (ภ.ง.ด.91) ปีล่าสุด

5.) เอกสารประกอบการยื่นขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในครอบครัวของคนต่างด้าว ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นครู/อาจารย์ในราชอาณาจักร รหัส O

(อนุญาตไม่เกิน 90 วัน โดยต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 15 วัน ถ้าอยู่เกินไม่สามารถยื่นคำร้องได้)
1. แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา

2. สำเนาหนังสือเดินทาง
3. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซ.ม. หรือขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4. ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
5. สำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวที่ผู้ยื่นคำขอต้องการมาพำนักอยู่ด้วย
6. สำเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษา
7. สำเนาใบอนุญาตให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษา
8. หนังสือรับรองการทำงานจากโรงเรียน
9. สำเนาหลักฐานการเป็นบิดา มารดา บุตร ใบสำคัญการสมรส หรือสูติบัตร

10. สำเนารายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของพนักงานคนไทย (ภ.ง.ด.1)  ย้อนหลัง 3 เดือน

11. สำเนารายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคนต่างด้าว (ภ.ง.ด.91) ปีล่าสุด

 

6.) เอกสารประกอบการยื่นขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา เพื่อศึกษา รหัส ED

(อนุญาตไม่เกิน 90 วัน โดยต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 15 วัน ถ้าอยู่เกินไม่สามารถยื่นคำร้องได้)

1. แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
2. สำเนาหนังสือเดินทาง
3. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซ.ม. หรือขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4. ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
5. ระดับอุดมศึกษาหรือระดับต่ำกว่าอุดมศึกษาในสถานบันของรัฐ
     5.1 หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากอธิการบดีในสถาบันอุดมศึกษา

     5.2 หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
           หรือผู้ว่าราชการจังหวัดในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษาหรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (เรียน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)
     5.3 สำเนาคุณวุฒิการศึกษาของผู้ยื่นคำขอ
6.ระดับอุดมศึกษาและต่ำกว่าอุดมศึกษาในสถาบันของเอกชน
     6.1  หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากอธิการบดีในสถาบันอุดมศึกษา

     6.2  หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากส่วนราชการระดับกรมในสังกัด  กระทรวงศึกษาธิการ
            หรือผู้ว่าราชการจังหวัดในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา หรือ
            หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
     6.3 หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากครูใหญ่ หรือผู้จัดการ (นานาชาติ)
     6.4 สำเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษา
     6.5 สำเนาใบอนุญาตให้เป็นผู้บริหารของสถานศึกษา
     6.6 สำเนาคุณวุฒิการศึกษาของผู้ยื่นคำขอ

 

7.) เอกสารประกอบการยื่นขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา เพื่อดูแลบุตรซึ่งกำลังศึกษาในประเทศไทย (รหัส O)

(อนุญาตไม่เกิน 90 วัน โดยต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 15 วัน ถ้าอยู่เกินไม่สามารถยื่นคำร้องได้)

 

1. แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
2. สำเนาหนังสือเดินทาง
3. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซ.ม. หรือขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4. ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
5. หลักฐานการเป็นบิดา มารดา บุตร หรือสูติบัตร
6. หนังสือรับรองยอดเงินฝากจากธนาคารในประเทศไทย พร้อมสำเนาบัญชีเงินฝากประจำ หรือ ออมทรัพย์ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท พร้อมหลักฐานการโอนเงินเข้ามาจากต่างประเทศ
7. หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจ ลงตราจากครูใหญ่ หรือผู้จัดการหรือผู้อำนวยการ ว่าบุตรกำลังศึกษาอยู่
8. หนังสือเดินทางของบุตร

 

8.) เอกสารประกอบการยื่นขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา เพื่อให้หรือรับความอุปการะจากบุคคลสัญชาติไทยหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (รหัส O)

(อนุญาตไม่เกิน 90 วัน โดยต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 15 วัน ถ้าอยู่เกินไม่สามารถยื่นคำร้องได้)

1. แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
2. สำเนาหนังสือเดินทาง
3. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซ.ม. หรือขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4. ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
5. บัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของบุคคลสัญชาติไทย หรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่, ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว, ใบอนุญาตทำงาน และสำเนาทะเบียนบ้านของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่
6.   - หลักฐานการเป็นบิดา มารดา บุตร  ทะเบียนการสมรส (คร.2) และใบสำคัญการสมรส (คร.3) หรือสูติบัตร
กรณีจดทะเบียนสมรสในต่างประเทศ แสดงทะเบียน  สมรสในต่างประเทศที่ผ่านการรับรองจาก สถานทูต
และกระทรวงการต่างประเทศ  พร้อมทั้งแสดงทะเบียนฐานะความเป็นครอบครัว (คร.22)   หรือ
- หนังสือรับรองจากส่วนราชการ สถานทูต หรือสถานกงสุล แสดงว่าเป็นส่วนแห่งครัวเรือน
7. หนังสือรับรองความเป็นโสดของคนต่างด้าว
8. แสดงหลักฐานการมีรายได้ของคนต่างด้าว (กรณีสามีเป็นคนต่างด้าว) เดือนละไม่น้อยกว่า 40,000 บาท รับรองจากสถานทูตหรือสถานกงสุล หรือบัญชีเงินฝากไม่น้อยกว่า 400,000 บาท พร้อมหนังสือรับรองยอดเงินฝากจากธนาคาร
9. กรณีสามีเป็นคนไทยแสดงหนังสือรับรองการทำงาน
10. ภาพถ่ายในพิธีมงคลสมรส หรือภาพถ่ายครอบครัว ประมาณ 4 รูป

9.) เอกสารประกอบการยื่นขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา เพื่อเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา(รหัส O)

(อนุญาตไม่เกิน 90 วัน โดยต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 15 วัน ถ้าอยู่เกินไม่สามารถยื่นคำร้องได้)
1. แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
2. สำเนาหนังสือเดินทาง
3. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซ.ม. หรือขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4. ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
5. หนังสือจากส่วนราชการระดับกรมหรือจากนายกสมาคม   ร้องขอในเรื่องการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
6. ใบอนุญาตจัดตั้งสมาคม

 

10.) เอกสารประกอบการยื่นขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเพื่อศึกษาธรรมะ และปฏิบัติธรรม (รหัส R)

(อนุญาตไม่เกิน 90 วัน โดยต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 15 วัน ถ้าอยู่เกินไม่สามารถยื่นคำร้องได้)

1. แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
2. สำเนาหนังสือเดินทาง 
3. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซ.ม. หรือขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4. ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
5. หนังสือจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไทยขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา 
6. หนังสือรับรองการพำนักอาศัยอยู่ประจำวัดจากเจ้าอาวาสวัด
7. ใบสุทธิ

 

11.) เอกสารประกอบการยื่นขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา เพื่อทำงานในมูลนิธิ(รหัส O)

(อนุญาตไม่เกิน 90 วัน โดยต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 15 วัน ถ้าอยู่เกินไม่สามารถยื่นคำร้องได้)

1. แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
2. สำเนาหนังสือเดินทาง
3. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซ.ม. หรือขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4. ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
5. หนังสือจากส่วนราชการระดับกรมเพื่อขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
6. หนังสือจากมูลนิธิขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
7. ใบอนุญาตจัดตั้งมูลนิธิ
8. สำเนารายงานการประชุมมูลนิธิ

 

หมายเหตุ

1. เอกสารของผู้ยื่นคำขอ ให้ผู้ยื่นคำขอลงนามรับรองทุกแผ่นทุกหน้า

2. ในการยื่นเอกสารเพื่อขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา กรุณานำเอกสารมายื่นให้ครบ และ ยื่นเอกสารฉบับจริงทุกฉบับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ 

3. หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสอบถาม โทร.0-2862-2727

 

 

JDP Audit | CKA Work Permit / VISA