Sunday, May 16, 2021
 
 
 
Home About Us Thai Trademark Our Clients Knowledges News/Events Contact Us
" />

Visa : คนต่างชาติที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทย จะต้องขอวีซ่าประเภทใดเข้ามาครับ?     พ่อ แม่ สามารถยื่นติดตามผู้ที่ได้รับสิทธิ์ให้อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อทำงาน หรือทำธุรกิจได้หรือไม่ครับ?

 

Visa : Non-Immigrant     กรณีบิดาหรือมารดาจะติดตามคนต่างด้าวซึ่งยื่นคำร้องขออยู่ต่อในราชอาณาจักรด้วยเหตุผลทางธุรกิจ นั้น คนต่างด้าวจะต้องมีอายุตั้งแต่ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยคนต่างด้าวจะต้องได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-O) จึงจะสามารถยื่นคำร้องขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเพื่อติดตามต่างด้าวผู้ได้รับสิทธิ์แล้วค่ะ

 


 
เอกสารประกอบการยื่นขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในครอบครัวของคนต่างด้าว ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นครู/อาจารย์ในราชอาณาจักร รหัส O
 
(อนุญาตไม่เกิน 90 วัน โดยต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 15 วัน ถ้าอยู่เกินไม่สามารถยื่นคำร้องได้)
 
1. แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
2. สำเนาหนังสือเดินทาง
3. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซ.ม. หรือขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4. ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
5. สำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวที่ผู้ยื่นคำขอต้องการมาพำนักอยู่ด้วย
6. สำเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษา
7. สำเนาใบอนุญาตให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษา
8. หนังสือรับรองการทำงานจากโรงเรียน
9. สำเนาหลักฐานการเป็นบิดา มารดา บุตร ใบสำคัญการสมรส หรือสูติบัตร
10. สำเนารายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของพนักงานคนไทย (ภ.ง.ด.1)  ย้อนหลัง 3 เดือน
11. สำเนารายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคนต่างด้าว (ภ.ง.ด.91) ปีล่าสุด
 
หมายเหตุ
1.เอกสารของผู้ยื่นคำขอ ให้ผู้ยื่นคำขอลงนามรับรองทุกแผ่นทุกหน้า
2.เอกสารของบริษัทฯ หรือห้างฯ กรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือ หุ้นส่วนผู้จัดการลง  นามรับรอง    ทุกหน้าทุกแผ่นแล้วประทับตราบริษัทฯ หรือห้างฯ เป็นสำคัญ
3.ในการยื่นเอกสารเพื่อขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา กรุณานำเอกสารมายื่นให้ครบ และยื่นเอกสาร  ฉบับจริง   ทุกฉบับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบและดำเนินการ
4.หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสอบถาม โทร.0-2862-2727
 

• • •

 

CKA รับจดทะเบียนบริษัท / หจก. จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดเลิกบริษัท ขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่าชาวต่างชาติ โดยทีมงานมืออาชีพ

 

C.K.A. Accounting and Law Co.,Ltd. ขอใบอนุญาตทำงาน ต่อวีซ่าไทย ของชาวต่างชาติแบบครบวงจร รับทำ work permit visa  ขอวีซ่าไทยต่อใบอนุญาตทำงาน  ขอwork permit ต่อwork permit  รับขอใบอนุญาทำงาน ราคา 5,990 บาท ต่อวีซ่า ต่อวีซ่าไทย ขอ visa รับขอวีซ่าชาวต่างชาติ ขอวีซ่าทำงาน  ต่อวีซ่าธุรกิจ  Thailand visa ขอต่อวีซ่า Visa Thailand ต่อวีซ่าทำงาน(Non-B Visa)  ราคา 5,990 บาท เปลี่ยนประเภทวีซ่าไทย เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา เปลี่ยนวีซ่าท่องเที่ยว เป็น วีซ่า Non-O / วีซ่า NOn-B (วีซ่าทำงาน) ราคา 18,900 บาท    

 

 

ถาม-ตอบ ทุกปัญหาด้านจดทะเบียนธุรกิจ / ขอใบอนุญาตทำงาน / ต่อวีซ่า 

สนทนาสดผ่านทาง    LINE    และ FACEBOOK CKA  ได้แล้ววันนี้

ท่านสามารถรับรู้ข่าวสาร การupdate ส่วนลดบริการด้านต่างๆ

พร้อมโปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมาย

 

ถาม-ตอบ ทุกปัญหาด้านจดทะเบียนธุรกิจ / ขอใบอนุญาตทำงาน / ต่อวีซ่า  บริษัท ซี.เค.เอ.การบัญชีและกฎหมาย จำกัด (CKA Accounting and Law Co.,Ltd.)เป็นผู้เชี่ยวชาญในการจดทะเบียนธุรกิจ ด้วยประสบการณ์การทำงานในการจดทะเบียนธุรกิจที่ยาวนานกว่า 20ปี  ถาม-ตอบ ทุกปัญหาด้านจดทะเบียนธุรกิจ / ขอใบอนุญาตทำงาน / ต่อวีซ่า

JDP Audit | CKA Work Permit / VISA