Sunday, May 16, 2021
 
 
 
Home About Us Thai Trademark Our Clients Knowledges News/Events Contact Us
" />
Visa : คนต่างชาติที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทย จะต้องขอวีซ่าประเภทใดเข้ามาครับ?     การขออยู่ต่อเพื่อทำงาน หรือทำธุรกิจ จะต้องใช้เอกสารประกอบอะไรบ้างครับ?
 
 
Visa : Non-Immigrant     กรณีมีเหตุจำเป็นทางธุรกิจ เช่น จะต้องอยู่ปฏิบัติงานในบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน นั้นจะให้ อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๑ ปี
 
โดยมีเอกสารประกอบการขอดังนี้
 
1. แบบคำขอ

2. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ

3 หนังสือรับรองคนต่างด้าวเข้าทำงานตามแบบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

4. สำเนาใบอนุญาตทำงาน

5. หลักฐานการจดทะเบียนขององค์กรนั้น เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือการจดทะเบียนห้างหุ่นส่วน ฉบับนายทะเบียนรับรองไม่เกิน 6 เดือน ฉบับจริง

6. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นฉบับนายทะเบียนรับรองไม่เกิน 6 เดือน ฉบับจริง

7. งบดุล และงบกำไรขาดทุน ปีล่าสุด ฉบับกรมสรรพากรรับรอง

8. สำเนาแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่มีชื่อพนักงาน และชื่อคนต่างด้าวผู้ยื่นคำขอเดือนล่าสุดพร้อมใบเสร็จรับเงิน

9. สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ของคนต่างด้าวผู้ยื่นคำขอปีล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี)

10. สำเนาแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบตามที่ได้ยื่นไว้ต่อสำนักงานประกันสังคม (สปส.๑-๑๐) เดือนล่าสุด

11. เอกสารหรือหลักฐานแสดงว่าธุรกิจมีความจำเป็นจะต้องว่าจ้างคนต่างด้าวทำงาน เช่น ประเกาศรับสมัครคนไทยเข้าทำงาน แล้วไม่มีผู้สมัคร เป็นต้น

12. แผนที่แสดงสถานที่ทำงานของผู้ยื่นคำขอ

13. เอกสารหรือหลักฐานอื่น ตามที่คณะกรรมการติดตามการปฏิบัติราชการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ของ สตม. กำหนด

14. รูปภาพของบริษัท ถ่ายให้เห็นป้ายชื่อ อาคาร สภาพการทำงาน

15. ธุรกิจตามหลักเกณฑ์ข้อ (8) ไม่ต้องแสดงเอกสารตามข้อ 6, 7 และ 11

JDP Audit | CKA Work Permit / VISA