Wednesday, June 23, 2021
 
 
 
Home About Us Thai Trademark Our Clients Knowledges News/Events Contact Us
" />

 เครื่องหมายการค้า  คือ  เครื่องหมายที่ใช้ หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า  เพื่อแสดงให้เห็นว่า  สินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น  แตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น  ซึ่งลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้นั้น  จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขลักษณะที่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า  มาตรา 6 ได้วางหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้

"เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้  ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้

   1. เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

   2. เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะซึ่งต้องห้ามตามกฎหมาย

   3. เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายจากสินค้าของผู้อื่น"

 

       จากหลักเกณฑ์ของลักษณะเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้ดังกล่าว  มีองค์ประกอบ  3  ข้อ  คือ

 

       1)  มีลักษณะบ่งเฉพาะ  คือ  มีลักษณะที่ทำให้ประชาชน  หรือผู้ซื้อสินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่า  สินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างจากสินค้าอื่น  เช่น  เป็นรูปหรือคำที่ได้ประดิษฐ์ขึ้น  ลายมือชื่อ  หรือ  ภาพของผู้เป็นเจ้าของ  เป็นต้น  และต้องไม่เป็นภาพ  คำ  ข้อความ  หรือสิ่งที่ใช้ทั่วไปทางการค้าขาย  เช่น  คำว่า "สบู่"  ใช้กับสินค้า  สบู่ถือว่าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ซึ่งมาตรา 7 แห่งพ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ได้วางหลักเกณฑ์ไว้แล้ว

       มาตรา 7 วรรคแรก  จะเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ลักษณะบ่งเฉพาะว่า ต้องทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่า  สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างกับสินค้าอื่น

       มาตรา 7 วรรคสอง  ได้กำหนดเกี่ยวกับสาระสำคัญในลักษณะบ่งเฉพาะภายในตัวของเครื่องหมายการค้านั้นไว้ดังนี้

  (๑) ชื่อตัว ชื่อสกุลของบุคคลธรรมดาที่ไม่เป็นชื่อสกุลตามความหมายอันเข้าใจกันโดยธรรมดา ชื่อเต็มของนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือชื่อในทางการค้าที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ และไม่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

  (๒) คำหรือข้อความอันไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง และไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

  (๓) กลุ่มของสีที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ หรือตัวหนังสือ ตัวเลข หรือคำที่ประดิษฐ์ขึ้น

  (๔) ลายมือชื่อของผู้จดทะเบียนหรือของเจ้าของเดิมของกิจการของผู้ขอจดทะเบียน หรือลายมือชื่อของบุคคลอื่นโดยได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้ว

  (๕) ภาพของผู้ขอจดทะเบียนหรือของบุคคลอื่นโดยได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้ว หรือในกรณีที่บุคคลนั้นตายแล้วโดยได้รับอนุญาตจากบุพการี ผู้สืบสันดาน และคู่สมรสของบุคคลนั้นถ้ามีแล้ว

  (๖) ภาพที่ประดิษฐ์ขึ้น

 

       2)  ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย  ซึ่งมาตรา 8 ได้กำหนดลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนไว้ เช่น  ธงชาติ  พระบรมฉายาลักษณ์  เครื่องหมายราชการ  เป็นต้น

 

       3)  ไม่เหมือนหรือคล้ายเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น  คือ  ต้องไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น  หรือลอกเลียนเครื่องหมายการค้าซึ่งได้รับการจดทะเบียนแล้วของบุคคลอื่น  จนอาจทำให้สาธารณชนสับสบ หรือ หลงผิด  ในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดสินค้า  โดยพิจารณาจากคำ  เสียงเรียกขาน  รูปหรือภาพ  และการประดิษฐ์ของเครื่องหมายการค้า  เป็นต้น ซึ่งการจะพิจารณาจะต้องพิจารณาส่วนประกอบของเครื่องหมายการค้าทั้งหมดรวมกัน  เช่น  เครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นเพียงภาพศิลปะ  ที่ประชาชนในชนบทไม่คุ้นเคยอาจมองไม่ออกว่าเป็นรูปคน  ส่วนเครื่องหมายการค้าของโจทก์นั้นมองได้ชัดเจนว่าเป็นรูปคนกระโดด  ส่วนที่เป็นอักษรโรมันที่จำเลยขอจดทะเบียนมีเพียงพยางค์เดียวอ่านว่า "จัมพ์"  แต่ของโจทก์มีสามพยางค์อ่านว่า "จั้มมาสเตอร์" ลักษณะของเครื่องหมายการค้าทั้งสองดังกล่าวไม่ทำให้ประชาชนสับสนหรือเข้าใจถึงแหล่งกำเนิด   (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5725/2531)

 

       ทั้งนี้ ในปัจจุบันจะพบว่าเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงหลายเครื่องหมาย ยังไม่ได้รับการจดทะเบียน หรืออยู่ในระหว่างจดทะเบียน หรือเคยถูกปฏิเสธรับจดทะเบียนมาแล้ว  ซึ่งเครื่องหมายการค้าเหล่านั้นจะยังไม่ได้รับความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์  สาเหตุดังกล่าวมักเกิดจาก  การนำสินค้าออกวางจำหน่ายโดยไม่นำเครื่องหมายการค้าไปจดทำเบียนเสียก่อน  และเมื่อสินค้าติดตลาด  เครื่องหมายการค้านั้นไม่สามารถรับการจดทะเบียนได้  เนื่องจากไม่เป้นไปตามหลักของกฎหมาย  เช่น  ถ้าเป็นสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าเกี่ยวกับคุณสมบัติ  หรือลักษณะของสินค้าโดยตรง ผู้ประกอบการควรนำเครื่องหมายไปจดทะเบียนเสียก่อนที่จะนำสินค้าออกวางจำหน่าย

 


 

CKA รับจดทะเบียนบริษัท / หจก. จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดเลิกบริษัท ขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่าชาวต่างชาติ โดยทีมงานมืออาชีพ

 

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

CKA Thai Trademark by CKA Accounting and Law Co,Ltd (www.cka.co.th) ให้บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดทะเบียนเครื่องหมายบริการ จดทะเบียนเครื่องหมายร่วมแบบครบวงจร  โดยทีมงานมืออาชีพ  มีประสบการณ์การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ยาวนานกว่า 20 ปี  ด้วยผลงานในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามากกว่า 2,000 เครื่องหมาย  รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ราคา 2,990 บาท ให้บริการด้วยระบบการทำงานที่ถูกต้อง  รวดเร็วและเป็นมาตราฐานดำเนินการตามกฎระเบียบข้อกฎหมายและรักษาความลับของลูกค้า  ด้วยอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผล  ทำให้ CKA Thai Trademark ได้รับการยอมรับจากลูกค้าด้วยดีเสมอมาตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา  

 

 

ราคาค่าบริการของ  CKA  Thai  Trademark
          
          ค่าบริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายละ 5,990 บาทดำเนินการ
          ตั้งแต่ต้นจนจบรวมค่าตรวจเครื่องหมายการค้า  ค่าธรรมเนียม  และค่าใช้จ่ายทุกอย่าง
                     *** ค่าตรวจสอบเครื่องหมายละ               2,000  บาท ***
                     *** ค่าบริการต่ออายุเครื่องหมายละ          3,490  บาท ***
                     *** ค่าบริการโอนเครื่องหมายละ              4,990  บาท ***


           ค่าบริการสำหรับคำปรึกษา การอุทธรณ์ คัดค้าน แสดงปฏิเสธ สัญญาอนุญาตให้ใช้หรืออื่น ๆ คิดค่าบริการแล้วแต่กรณี
.
 

 

ถาม-ตอบ ทุกปัญหาด้านจดทะเบียนธุรกิจ / ขอใบอนุญาตทำงาน / ต่อวีซ่า 

สนทนาสดผ่านทาง    LINE    และ FACEBOOK CKA  ได้แล้ววันนี้

ท่านสามารถรับรู้ข่าวสาร การupdate ส่วนลดบริการด้านต่างๆ

พร้อมโปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมาย

 

ถาม-ตอบ ทุกปัญหาด้านจดทะเบียนธุรกิจ / ขอใบอนุญาตทำงาน / ต่อวีซ่า  บริษัท ซี.เค.เอ.การบัญชีและกฎหมาย จำกัด (CKA Accounting and Law Co.,Ltd.)เป็นผู้เชี่ยวชาญในการจดทะเบียนธุรกิจ ด้วยประสบการณ์การทำงานในการจดทะเบียนธุรกิจที่ยาวนานกว่า 20ปี  ถาม-ตอบ ทุกปัญหาด้านจดทะเบียนธุรกิจ / ขอใบอนุญาตทำงาน / ต่อวีซ่า

JDP Audit | CKA Work Permit / VISA