Wednesday, June 23, 2021
 
 
 
Home About Us Thai Trademark Our Clients Knowledges News/Events Contact Us
" />
รับทำบัญชีและภาษี

 

                     บริษัท ซี.เค.เอ.การบัญชีและกฎหมาย จำกัด ให้บริการรับทำบัญชีและภาษีครบวงจร บริการท่านโดยทีมผู้บริหารที่เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มีความเชี่ยวชาญ โดยตรงในวิชาชีพบัญชีและตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี และโดยทีมนักบัญชีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ที่ได้รับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ทางด้านบัญชีและภาษีอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง มีความรู้ มีประสบการณ์และความชำนาญทางด้านบัญชีและภาษีอากร พร้อมบริการท่านอย่างมืออาชีพในหลากหลายประเภทธุรกิจทั้งกิจการซื้อมา-ขายไป, บริการ, นำเข้า-ส่งออก, ขนส่ง, รับเหมาก่อสร้าง, บันเทิง, ภัตตาคาร, นำเที่ยว, ขายตั๋วเครื่องบิน, บริการซ่อมแซมและขายสินค้า, จัดอบรม, สถานดูแลเด็กและคนชรา, โรงเรียน, สถาบันสอนภาษา, โฆษณา, นายหน้า ตัวแทนซื้อ-ขายบ้านและที่ดิน ฯลฯ ทำให้ CKA ได้รับความไว้วางใจจากนิติบุคคลไทย และนิติบุคคลต่างประเทศใช้บริการทางด้านบัญชีและภาษีกับ CKA มากกว่า 450 ราย

                     นิติบุคคลมีหน้าที่จัดทำบัญชี, งบการเงินและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้อมยื่นภาษี ทั้งกับกรมสรรพากรและกระทรวงพาณิชย์ ให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ส่วนบุคคลธรรมดา (บุคคล, ร้านค้า, ห้างหุ้นส่วนสามัญ) มีหน้าที่ยื่นแบบภาษีที่เกี่ยวข้องต่อกรมสรรพากร แต่ไม่ต้องจัดทำงบการเงินและตรวจสอบ

นิติบุคคล

                      กฎหมายกำหนดให้นิติบุคคลทุกที่ต้องจัดให้มี “ผู้ทำบัญชี” ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 กิจการละ 1 คน เพื่อรับผิดชอบในการทำบัญชีของกิจการ

 • บริการท่านโดยทีมนักบัญชีที่มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีและภาษีมากกว่า 10 ปี และควบคุมงานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีประสบการณ์โดยตรงทางด้านบัญชี, ภาษีและสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี
   
 • 1. บริการด้านบัญชี

  2. บริการด้านภาษี
  บริษัท ซี.เค.เอ.ฯ เป็นผู้จัดทำแบบภาษีที่เกี่ยวข้องกับกิจการ พร้อมนำส่งกรมสรรพากรภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ดังนี้

  3. งานด้านประกันสังคม

  4. ให้คำปรึกษาด้านบัญชี, ภาษีอากร และประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกับกิจการ ฟรี! ตลอดเวลา ตามสัญญาบริการ

  5. บริการรับ-ส่ง เอกสารบัญชี และนำส่งแบบภาษีต่อกรมสรรพากร ฟรี!

  6. บริการเพิ่มเติม
   

  ขอบเขตงานบริการรับทำบัญชีและยื่นภาษี
 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของกิจการตามที่กฎหมายกำหนด
 • ให้คำปรึกษาการวางระบบเอกสารและบัญชี การควบคุมภายในและการจัดเก็บเอกสารแก่กิจการโดยผู้เชี่ยวชาญโดยตรงทางด้านบัญชีและสอบบัญชี
 • รับสิทธิ์อบรมการวางระบบเอกสารและบัญชี 2 ท่าน พร้อมรับเอกสารคู่มือและแผ่นซีดีประกอบคำบรรยาย
 • วิแคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย และปรับปรุงบัญชี
 • บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรรับรองล่าสุด
 • จัดทำสมุดบัญชีต่าง ๆ ให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันรับ สมุดรายวันจ่าย สมุดรายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภท พร้อมส่งมอบลูกค้าทุกปี
 • จัดทำบัญชีและปิดงบการเงินกลางปี เพื่อจัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด.51)
 • จัดทำงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นงวดเดือนที่ 9
 • จัดทำงบการเงินภาษาไทยประจำปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม หรือ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ของทุกปี ซึ่งประกอบด้วย งบทดลอง บัญชีแยกประเภท งบกำไรขาดทุน และงบดุล พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน
   
 • 2.1 จัดทำแบบภาษีและนำส่งสรรพากรรายเดือน พร้อมบริการยื่นชำระภาษี (ถ้ามี) ได้แก่
 • แบบภาษีเงินได้พนักงาน หัก ณ ที่จ่ายจากเงินเดือน (ภ.ง.ด.1)
 • แบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3)
 • แบบภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53)
 • แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30, ภ.พ.36)
   
 • 2.2 จัดทำรายงานภาษีซื้อ และภาษีขาย

  2.3 จัดทำและยื่นแบบประจำปี ประกอบด้วย
 • จัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี พร้อมจัดทำและนำส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภ.ง.ด.51) ต่อกรมสรรพากร
 • คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี พร้อมจัดทำและนำส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด.50) ต่อกรมสรรพากร
 • จัดทำแบบ สบช.3, บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) และรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงินพร้อมนำส่งกระทรวงพาณิชย์
 • จัดทำรายงานสรุปเงินเดือนประจำปี (ภ.ง.ด.1ก) และยื่นต่อกรมสรรพากร
 • จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน ฟรี!
 • จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินกองทุนทดแทนประจำปี ฟรี!
 • บริการ รับ-ส่ง เอกสารประกันสังคม ฟรี!
 • จัดทำงบการเงินภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบด้วย งบดุล งบกำไรขาดทุน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
 • จัดทำงบการเงินทุกเดือน
 • บุคคลธรรมดา

                        บุคคลธรรมดา ได้แก่ บุคคล, ร้านค้า และ ห้างหุ้นส่วนสามัญ มีหน้าที่ยื่นแบบภาษีที่เกี่ยวข้อง มีบริการดังนี้
 • จัดทำและยื่นแบบภาษี เช่น
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91, ภ.ง.ด.94)
 • สอบทานรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย
 • จัดทำบัญชีคุมสินค้า
 • ให้คำแนะนำประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและภาษีอากร
 • ให้คำปรึกษา และให้การแนะนำเกี่ยวกับการจัดระบบเอกสารทางการค้าต่าง ๆ เพื่อการควบคุมภายในที่ดี
 • แก้ปัญหาประเด็นภาษีอากรเมื่อถูกตรวจสอบจากกรมสรรพากร ฯลฯ
 •  

                       ท่านสามารถโทรติดต่อเข้ามาสอบถาม หรือ เข้ามาเยี่ยมที่บริษัท และรับคำปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ ได้ด้วยความยินดี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้องในการเลือก “ผู้ทำบัญชีและภาษี” ที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพบัญชี และมีความรับผิดชอบต่องานของลูกค้าอย่างแท้จริง  
  บริษัท ซี.เค.เอ.ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านให้ CKA ได้มีโอกาสให้บริการในเร็ววันนี้

   
  ***********************************************************************************************************************************************

                      

                      

                     

   

  ติดต่อ/สอบถามข้อมูลได้ที่นี่ >>Click<<

   

  ถาม-ตอบ ทุกปัญหาด้านจดทะเบียนธุรกิจ / ขอใบอนุญาตทำงาน / ต่อวีซ่า 

  สนทนาสดผ่านทาง    LINE    และ FACEBOOK CKA  ได้แล้ววันนี้

  ท่านสามารถรับรู้ข่าวสาร การupdate ส่วนลดบริการด้านต่างๆ

  พร้อมโปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมาย

   

   

  ถาม-ตอบ ทุกปัญหาด้านจดทะเบียนธุรกิจ / ขอใบอนุญาตทำงาน / ต่อวีซ่า  บริษัท ซี.เค.เอ.การบัญชีและกฎหมาย จำกัด (CKA Accounting and Law Co.,Ltd.)เป็นผู้เชี่ยวชาญในการจดทะเบียนธุรกิจ ด้วยประสบการณ์การทำงานในการจดทะเบียนธุรกิจที่ยาวนานกว่า 20ปี  ถาม-ตอบ ทุกปัญหาด้านจดทะเบียนธุรกิจ / ขอใบอนุญาตทำงาน / ต่อวีซ่า

   
  JDP Audit | CKA Work Permit / VISA