Wednesday, June 23, 2021
 
 
 
Home About Us Thai Trademark Our Clients Knowledges News/Events Contact Us
" />
รับตรวจสอบบัญชี

 

                     นิติบุคคลทุกประเภทมีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชีและจัดให้มีการตรวจบัญชี โดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตหรือผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากรก่อนนำส่งสรรพากร และกระทรวงพาณิชย์

                     บริษัท ซี.เค.เอ.การบัญชีและกฎหมาย จำกัด ตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีภาษีอากรที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์สอบบัญชี จากบริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นนำ  สามารถตรวจสอบได้ทุกประเภทธุรกิจทั้งด้าน Service, Merchandise และ Manufacturing ในหลายอุตสาหกรรม

ขอบเขตงานตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงิน

 • ตรวจสอบบัญชี/งบการเงิน โดยทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐาน โดยปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้วิธีการทดสอบรายการบัญชี ระบบควบคุมภายในและการเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน ประเมินความเหมาะสมของหลักฐานการบัญชี ที่กิจการใช้ รวมทั้งประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ
 • เสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร การตรวจสอบมิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะหาข้อผิดพลาดทางการบัญชีหรือการทุจริตในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตามผลการตรวจสอบอาจจะชี้ให้เห็นถึงข้อผิดพลาดหรือการทุจริตในบางเรื่องได้ ทั้งนี้สำนักงานจะเสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องในการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ ซึ่งได้พบในระหว่างปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี
 • การตรวจสอบมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถแสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่า งบการเงินแสดงฐานะผลการดำเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามนโยบายการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่ เพียงใด ความเห็นของผู้สอบบัญชีจึงขึ้นอยู่กับผลของการตรวจสอบ หากต้องเสนอรายงานเป็นอย่างอื่น สำนักงานจะเรียนชี้แจงถึงเหตุผลข้อเท็จจริงก่อนเสนอรายงานการสอบบัญชี
 • บริการเพิ่มเติม

 • จัดทำแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) พร้อมนำส่งสรรพากร
 • จัดทำสบช.3, สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) และจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงินตามกำหนด พร้อมนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์
 • จัดทำงบการเงินภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติมจากงบการเงินภาษาไทย)
 • อัตราค่าบริการ

 • ค่าบริการขึ้นกับความซับซ้อนและปริมาณของรายการบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปีที่ตรวจบัญชี
 • ค่าสอบบัญชี เริ่มต้นที่ 4,500 บาท

                        ท่านสามารถโทรติดต่อเข้ามาสอบถาม หรือ เข้ามาเยี่ยมที่บริษัท และรับคำปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ ได้ด้วยความยินดี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้องในการเลือก “ ผู้ทำบัญชีและภาษี ” ที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพบัญชี และมีความรับผิดชอบต่องานของลูกค้าอย่างแท้จริง  

  บริษัท ซี.เค.เอ.ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านให้ CKA ได้มีโอกาสให้บริการในเร็ววันนี้

   
  ********************************************************************************************************************

  ********************************************************************************************************************

                      

                      

                      

   

  ติดต่อ/สอบถามข้อมูลได้ที่นี่ >>Click<<

   

  ถาม-ตอบ ทุกปัญหาด้านจดทะเบียนธุรกิจ / ขอใบอนุญาตทำงาน / ต่อวีซ่า 

  สนทนาสดผ่านทาง    LINE    และ FACEBOOK CKA  ได้แล้ววันนี้

  ท่านสามารถรับรู้ข่าวสาร การupdate ส่วนลดบริการด้านต่างๆ

  พร้อมโปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมาย

   

  ถาม-ตอบ ทุกปัญหาด้านจดทะเบียนธุรกิจ / ขอใบอนุญาตทำงาน / ต่อวีซ่า  บริษัท ซี.เค.เอ.การบัญชีและกฎหมาย จำกัด (CKA Accounting and Law Co.,Ltd.)เป็นผู้เชี่ยวชาญในการจดทะเบียนธุรกิจ ด้วยประสบการณ์การทำงานในการจดทะเบียนธุรกิจที่ยาวนานกว่า 20ปี  ถาม-ตอบ ทุกปัญหาด้านจดทะเบียนธุรกิจ / ขอใบอนุญาตทำงาน / ต่อวีซ่า


   
   
  JDP Audit | CKA Work Permit / VISA